ik #kiesklimaat

Het is tijd voor een Klimaatkieswijzer gebaseerd op het stemgedrag van de politieke partijen in de raad.


Kieswijzers worden meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Maar tussen wat partijen vooraf beloven en hoe zij zich daarna gedragen, zit vaak een groot verschil. Daarom hebben de Klimaatcoalitie en Burgerplatform een kieswijzer gemaakt, gebaseerd op het stemgedrag van de raadsleden in de afgelopen vier jaar.


Er zijn dit jaar Klimaatkieswijzers voor Amsterdam, Arnhem, Haarlem en Oirschot. Bij de volgende verkiezingen worden dat er natuurlijk meer!

Hoe werkt de kieswijzer?

De site bevat een Klimaatlabel en een Klimaatkieswijzer.  In de Klimaatkieswijzer stemmen kiezers zelf op de groene moties waar partijen op stemden en dan kunnen ze zien welke partij hetzelfde stemde als zij. Dat is dan is niet per se de groenste partij, maar de partij die het beste bij jou past.


Klimaatlabel
In een aantal gemeenten is er naast de kieswijzer ook nog een Klimaatlabel. Deze is gebaseerd op een grote verzameling groene moties waarbij het totaal aantal groene keuzes van een partij een label geeft van A tot en met F. De partijen met label A stemmen dus het groenst en met F het minst groen.


Energieonafhankelijkheid
Met de stijgende gasprijzen neemt de energiearmoede toe. Stemmen op écht groene partijen helpt want die zetten in op vergroening van onze energieopwekking en het verminderen van energieverbruik. Daarbij gaan we voor alleen echte oplossingen, en niet voor oplossingen die alleen groen zijn op papier. Warmtenetten gevoed door verbranding van biomassa en afval noemen wij niet groen.”


Wat willen wij?
We willen dat mensen kiezen voor hun eigen groenste politieke partij. Wij zeggen niet dat mensen op een bepaalde partij moeten stemmen, maar we vragen ze om te kiezen voor de groenste partij waar zij achter kunnen staan.


Over Klimaatkieswijzer

De Klimaatkieswijzer is gemaakt door leden van de Klimaatcoalitie, een coalitie van bijna 100 lokale organisaties die zich inzetten voor een groener en duurzamer Nederland. Wij vinden het belangrijk dat de politiek keuzes maakt die zorgen voor het welzijn van de mens op de lange termijn. Daarbij horen groene en duurzame keuzes. De Klimaatkieswijzer helpt je om te kiezen voor een écht duurzame partij. 


Hoe werkt de Klimaatkieswijzer?

Kieswijzers worden meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Maar tussen wat partijen vooraf in hun verkiezingsprogramma’s beloven en hoe zij daarna in de gemeenteraad daadwerkelijk stemmen over moties, zit vaak een groot verschil. Daarom heeft De Klimaatcoalitie een Klimaatkieswijzer gemaakt gebaseerd op het stemgedrag van de raadsleden in de afgelopen vier jaar. De Kieswijzer laat zien hoe de politieke partijen gestemd hebben op klimaat-gerelateerde moties. 


Hoe kwam de Klimaatkieswijzer tot stand? 

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze werkwijze. We hebben eerst alle ingediende moties verzameld waarover de gemeenteraad in de afgelopen 4 jaar heeft gestemd. Vervolgens hebben we bepaald welke van deze moties klimaat-gerelateerd waren en welke niet. Vervolgens hebben we de stemuitslagen voor elke motie ingevoerd in de Kieswijzer. Een groen bolletje in de lijst betekent: partij stemde voor en deze stem is groen. Vervolgens hebben wij de moties ook gewogen. Door alle stemuitslagen en wegingen per partij bij elkaar op te tellen ontstaat een totaalscore voor het Klimaatlabel. Deze wordt zichtbaar als een label A t/m F. 


Hoe beoordelen we een motie als groen en duurzaam?

Het beoordelen van de moties moet gebeuren op een betrouwbare manier die voorkomt dat persoonlijke politieke voorkeur van beoordelaars invloed heeft op de keuzes die gemaakt worden. Het is namelijk ons doel om een betrouwbare klimaatkieswijzer aan te bieden, en niet om een politieke partij te promoten. Op verschillende manieren hebben we ervoor gezorgd die beoordeling zo objectief mogelijk te maken. Helemaal objectief kan niet want we moesten nou eenmaal keuzes maken over wat wij belangrijk vinden voor het klimaat. We hebben de volgende methode gebruikt:

 1. Voor het beoordelen hadden wij een team van vrijwilligers voor het Klimaatkieswijzer project. Deze vrijwilligers komen van verschillende organisaties zoals u hieronder kunt lezen bij "Wie zijn wij?". Doordat het  mensen zijn die flink van mening en politieke standpunten kunnen verschillen vonden wij het voor de betrouwbaarheid belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aanwezig waren bij de motiebesprekingen. Het streven daarbij was altijd 4 of meer deelnemers.

 2. Wij hebben het onderwerp Diftar niet meegenomen omdat zowel de voor- als de tegenpartij belangrijke groene argumenten heeft.

 3. Wij hebben de moties inhoudelijk geanalyseerd in Excel op de volgende onderwerpen om inzicht te krijgen in de moties:

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor het klimaat?

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor de biodiversiteit (hieronder valt ook luchtkwaliteit)?

  • Heeft de motie concrete gevolgen voor de betrokkenheid van burgers bij de klimaat- en biodiversiteitscrisis?

  • Hoe urgent is de motie?

  • Hoe haalbaar is de motie?

  • Heeft de motie betrekking op een of meerdere klimaatoplossingen uit het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie?

 4. Wij hebben ons laten adviseren door MSc. Kors Visscher, politicoloog en onderzoeker. Visscher heeft op persoonlijke titel advies gegeven om de weging van de verschillende moties te bepalen. 

 5. Wij kwamen samen met deze expert tot de volgende weging van de moties:

  • Elke motie die we meenemen in de klimaatkieswijzer beginnen met een standaard score van 3 (schaal 1 tot 6). Elke motie in de klimaatkieswijzer heeft volgens ons dus een positief effect op klimaat en biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) in meer of mindere mate.

  • De moties die wij niet hebben meegenomen, hadden geen raakvlak met klimaat of biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) of hebben in onze ogen geen positieve effecten op klimaat en biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit). Achteraf bleek dat er een klein aantal moties aan onze aandacht is ontglipt bij het selecteren uit 724 moties van de afgelopen 4 jaar. Tot dusver zijn dit 6 moties geweest van verschillende onderwerpen. Ons doel was om volledig te zijn en op die 6 moties na is ons dat gelukt. 

  • Wij hebben vooraf afgesproken dat moties die geen directe concrete effecten hebben op klimaat en biodiversiteit (en luchtkwaliteit) in de realiteit, met 1 punt lager worden gewaardeerd. Deze moties krijgen dus de score 2. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan moties die vragen om onderzoek of een loket voor informatie. Bij directe concrete effecten denken wij aan moties die direct wat veranderen zoals bijvoorbeeld het planten van bomen of het behouden van bestaand groen. 

  • Moties die betrekking hebben op een of meerdere klimaatoplossingen uit het Klimaatplan krijgen van ons 1 punt extra. Deze moties krijgen dus een score 4. Bij de moties op de klimaatkieswijzer zullen klikbare weblinks verschijnen die verwijzen naar de betreffende moties. Hierdoor krijgen kiezers niet alleen inzicht in het stemgedrag van de politieke partijen in de afgelopen vier jaar maar kunnen zij ook lezen welke concrete oplossingen voor het klimaat er allemaal zijn en of de politiek daar wat mee doet. 

  • Wij geven nog een extra punt erbij wanneer een motie ook te maken heeft met klimaatrechtvaardigheid. Daarmee bedoelen wij dat wij het belangrijk vinden dat de mensen in onze samenleving met een sociaaleconomisch zwakkere positie worden meegenomen in de transitie naar een gezonde klimaatveilige wereld. 

  • De moties hebben door dit beoordelingssysteem uiteindelijk een minimale score van 2 en een maximale score van 5. Eenmalig hebben wij een motie de score 1 gegeven. Deze motie kreeg een extra punt aftrek omdat de motie 10 maanden ervoor ook al aangenomen was.

  • Wij hebben tijdens het beoordelen van de moties niet gekeken naar het stemgedrag van de politieke partijen en wij hebben ook niet gekeken naar wie welke motie heeft ingediend. 

  • Alle vrijwilligers die meewerkten aan de beoordeling van de moties hebben een andere visie op politiek en op de maatschappij. Dit zorgde ervoor dat er een strenge onderlinge controle plaatsvond om de objectiviteit te bewaken en onderwerpen van meerdere kanten te belichten. Dit zorgde voor flinke discussies maar uiteindelijk konden wij altijd consensus bereiken omdat wij het klimaat en de biodiversiteit (inclusief luchtkwaliteit) als onze grootste prioriteit zien.

 6. Beoordelen of moties wel of niet groen zijn is een ingewikkelde kwestie omdat elke motie en elke stemming veel (politieke) achtergrond heeft. Het klimaat en de biodiversiteit (waaronder de luchtkwaliteit) zijn voor ons leidend geweest in de beoordeling. Zo kan het dus zijn dat wij 2 tegenstrijdige moties beide als groen beoordelen omdat wij elke motie op zichzelf beoordelen. Er zal altijd discussie zijn, vooral vanuit de politiek omdat stemverklaringen kunnen laten zien dat een partij niet tegenstemde omdat ze niet groen wilden stemmen maar om een andere reden. Dat kan en daar hebben wij begrip voor maar onze klimaatkieswijzer is er om te laten zien wie het groenste stemde bij verschillende onderwerpen. Als er een niet-groene keuze wordt gemaakt dan kan daar een goede andere reden voor zijn, maar dan is die keuze in onze beoordeling gewoon niet-groen.


NB: Mochten wij in uw oordeel moties vergeten zijn dan mag u dat met ons delen. Kijk wel goed in de lijst of de motie er nog niet tussen staat. Wij kunnen de motie helaas niet meer toevoegen. Ons streven was om zo volledig mogelijk te zijn en wij hebben ons uiterste best gedaan om dat te bereiken. De Klimaatcoalitie bestaat uit enkel vrijwilligers die zich serieus hebben ingezet en een groot deel van hun tijd hebben besteed aan het maken van een betrouwbare klimaatkieswijzer. Uw opbouwende feedback is welkom op contact@klimaatcoalitie.org. Wij nemen uw feedback mee in de toekomst.


Wie zijn wij?

Wij zijn de Klimaatcoalitie, een nationale organisatie die zich inzet voor een beter klimaat. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale en nationale organisaties en groeit met de dag. We komen gezamenlijk op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. De Klimaatcoalitie is actief in verschillende steden en gemeenten.  Lees meer over de Klimaatcoalitie.


Wat is de betrokkenheid van Burgerplatform.nu?  

De Klimaatkieswijzer wordt technisch ondersteund door de website en de software van Burgerplatform.nu. Deze maken mogelijk om stemuitslagen van grote hoeveelheden moties  in te voeren. Per partij hier een score aan toe te kennen (label A t/m F). Daarmee maakt de Kieswijzer in een opslag duidelijk hoe duurzaam een partij in de praktijk stemt.  Burgerplatform.nu is een platform van burgerinitiatieven dat de lobbykracht van burgers wil vergroten. Burgerplatform is politiek neutraal en richt zich vooral op het verzamelen van dossierkennis en combineren dat met de grondrechten van burgers (schone lucht, een stabiel klimaat) zoals verankerd in onze Grondwet. Vanuit die basis denkt Burgerplatform mee over oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak. Lees meer op burgerplatform.nu